Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzeda? maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

  

    www.cncserwis.eu  

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

POLSKI PRODUCENT OBRABIAREK CNC DO DREWNA

                                                     

 

 
 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Firmy           CNC SERWIS Sp. z o.o. Sp.k. 

 

specjalistyczny zak?ad regeneracji wrzecion i elektrowrzecion 

  Naprawiamy: OMLAT, HSD, SCM, BALESTRINI, BIESSE, HOMAG, IMA, ELTE, KRESS, KESSLER, CYTEC, HERMLE, CMS, HURON, GMN, DMG, DOSAN, FISHER, FAG, FADAL, HELLER, HURCO, HASS,KOVOSVIT, MORI SEIKI, OKUMA, RECKERT, STEP-TEC, STARRAG, HECKERT, WEISS, SKF, OTT-JAKOB i inne.

 Zak?ad jest stworzony do celów regeneracji elektrowrzecion wysokoobrotowych.

Regeneracja elektrowrzeciona przebiega w nast?puj?cy sposób:

 • demonta?  cz??ci wraz z analiz? jej uszkodze? oraz skalkulowanie kosztów naprawy;
 • pomiar  cz??ci sk?adowych: kontrola czy  wymiary cz??ci odpowiadaj? zadanym tolerancjom;
 • statyczne i dynamiczne wywa?anie  obrotowych cz??ci przed monta?em;
 • monta?  wraz z pomiarem tolerancji wskazanych w dokumentacji producenta;
 • próbna praca naprawianego wrzeciona wraz z docieraniem ?o?ysk;
 • kontrola  mechanicznych i elektrycznych parametrów;
 •  ustawianie i sprawdzenie koderów obrotów i sensoryki elektrowrzeciona.

specjalizujemy si? w regeneracji du?ych elektrowrzecion

 

elektrowrzeciono z tokarki NL2500 

 W sk?ad naprawy elektrowrzeciona lub wrzeciona wchodz?:

 • wymiana  ?o?ysk (zgodnie z zaleceniami producenta);
 • diagnostyka uzwojenia i ewentualne przezwojenie  elektrowrzeciona;
 • wywa?anie dynamiczne wszystkich sk?adowych cz??ci w klasie 0,4G;
 • parametryzowanie enkoderów oraz czujników odczytów obrotów ;
 • testowanie sensoryki;
 • testowanie mechanizmu wymiany narz?dzia;
 • precyzyjne pomiary poszczególnych cz??ci oraz ewentualna ich naprawa;
 • nadanie certyfikatu naprawy.

    Poznaj CNC SERWIS Sp. z o.o. od wewn?trz: 

 

   Firma CNC SERWIS istnieje od 2006 roku  - ju? ponad 11 lat ... 

specjalistyczny serwis CNC - regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, najwi?kszy w Polsce profesjonalny serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny)  (wi?cej na www.elektro-wrzeciona.com.pl ). Zak?ad wyposa?ony jest w niezb?dne stanowiska.

Precyzyjne pomiary wirników wysokoobrotowych 

 

Testy wrzeciona przed demonta?em poszczególnych cz??ci wykonujemy na specjalnie dostosowanym stanowisku pomiarowym. Klient otrzymuje raport z demonta?u.

 

 

SIEDZIBA FIRMY CNC SERWIS Sp. z o.o. 

 

Zakres wszystkich us?ug Firmy:

1. Serwis wrzecion i elektrowrzecion (g?ówny profil):

 • Naprawa, serwis wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC,
 • Regeneracja g?owic narz?dziowych i wrzecionowych,
 • Modernizacja i regeneracja wrzecion,
 • Wymiany elektrowrzecion na kompatybilny typ (zamiennik),
 • Instalacja nowych wrzecion i elektrowrzecion,
 • Remonty kapitalne wrzecion cnc.

      wi?cej na http://www.naprawa-wrzecion.com/ 

2. Systemy automatyki przemys?owej:

 • Modernizacja systemów automatyki przemys?owej.
 • Komputerowe systemy sterowania maszyn.
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych.
 • Budowa urz?dze? automatyki przemys?owej.
 • Automatyzacja maszyn i urz?dze? oraz linii technologicznych.
 • Projektowanie, wdra?anie, wykonawstwo i monta? automatyki w maszynach.
 • Wykonawstwo systemów sterowania bazuj?cych na komputerach przemys?owych (technologia PC Based Automation) oraz na sterownikach PLC.

3. Integracja oprogramowania CAD/CAM:

 • Aplikacje steruj?ce prac? wykrawarek, wypalarek w procesie wykrawania, ci?cia.
 • Programy do opracowywania obróbki dla nowoczesnych tokarek, frezarek CNC.
 • Oprogramowanie do wizualnego projektowania produktów bezpo?rednio na maszynie.

4. Oprogramowanie systemowe:

 • Systemy interfejsów operatorskich HMI.
 • Systemy automatyki sterowane komputerem.
 • Tworzenie oprogramowania PLC TwinCAT.
 • Programowanie w j?zyku C#, C++,C.
 • Wykonywanie oprogramowania sterowników Beckhoff, Siemens.
 • Oprogramowanie dla linii technologicznych, systemów pomiarowych.
 • Programowanie w ?rodowisku Visual Studio, Borland C++ Builder.
 • Oprogramowanie systemowe CNC - kompletne systemy sterowania do obrabiarek numerycznych.
 • Tworzenie oprogramowania do optycznych skanerów pomiarowych wraz z optymalizacj? i wizualizacj?.
 • Programowanie mikroprocesorów dla potrzeb automatyki przemys?owej.
 • Wizualizacje procesów przemys?owych z wykorzystaniem PC.
 • Sterowniki, sterowania numeryczne - parametryzacja, oprogramowanie systemowe.

5. Naprawy CNC i serwis:

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych obrabiarek do drewna marki Bisoftek.
 • Modernizacja i serwis obrabiarek do obrobki drewna.
 • Remonty kapitalne obrabiarek numerycznych CNC.
 • Maszyny CNC z wymontowanym lub uszkodzonym sterownikiem kwalifikuj?cym si? do wymiany.
 • Naprawa niekompletnych maszyn CNC w których trzeba zainstalowa? serwonap?d lub sterownik.
 • Numerycznie sterowane maszyny pakuj?ce i linie technologiczne z przestarza?ym sterownikiem.
 • Roboty przemys?owe z uszkodzonym systemem sterowania podlegaj?cym wymianie.
 • Automaty, obrabiarki numeryczne z uszkodzonym lub przestarza?ym sterownikiem CNC.
 • Naprawy serwo-silników Fanuc, Siemens, przezwajanie uzwoje? silników synchronicznych z magnesami trwa?ymi na wirniku. Naprawy silników obrabiarek numerycznych.
 • Naprawy elektrowrzecion, przezwajanie uzwoje? elektrowrzecion.

6. Regeneracja elektrowrzecion do obróbki metalu:

 • Wymiana wysokoobrotowych ?o?ysk wrzecionowych.
 • Wywa?anie dynamiczne w ?o?yskach w?asnych potwierdzone certyfikatem i protoko?em wywa?enia.
 • Serwis wrzecion i elektrowrzecion - diagnostyka usterek potwierdzona certyfikatem.
 • Modernizacja wrzecion i elektrowrzecion w maszynie.
 • Wymiana wrzeciona CNC na nowsze, kompatybilne lub nowocze?niejsze.
 • Sprzeda? nowych wrzecion i elektrowrzecion do obróbki metalu wraz z monta?em i uruchomieniem.

   wi?cej na stronie https://www.elektro-wrzeciona.com.pl 

7. Automatyzacja procesów produkcyjnych i linii technologicznych:

 • Automatyzacja procesu od projektu do wykonania,
 • Automatyzacja linii technologicznych, maszyn CNC wchodz?cych w sk?ad procesu produkcyjnego,
 • Wykonywanie oprogramowania steruj?cego PLC do nowych linii technologicznych z optymalizacj?,
 • Modernizacja linii produkcyjnych polegaj?ca na likwidacji "w?zkich garde?" ,
 • Przebudowa procesów produkcyjnych,
 • unowocze?nianie starych maszyn i linii produkcyjnych wprowadzaj?c modernizacj? systemu automatyki i oprogramowania,
 • Wykonawstwo sterowa? komputerowych -zaprojektowanie, monta?, uruchomienie, serwis elektronis ki,

8. Budowa maszyn CNC:

 • Budowa na zamówienie obrabiarek numerycznie sterowanych do drewna oraz metalu.
 • Produkcja maszyn i linii technologicznych na zamówienie klienta.
 • Produkcja precyzyjnych maszyn specjalnych sterowanych komputerowo.
 • Podwy?szanie funkcjonalno?ci u?ywanych obrabiarek poprzez modyfikacje mechaniczne oraz instalacj? nowoczesnego sterowania CNC.
 • Roboty przemys?owe paletyzuj?ce i depaletyzuj?ce - budowa i instalacja na zamówienie klienta.

9. Skup uszkodzonych obrabiarek CNC:

 do obróbki metalu -

 • Zakup obrabiarek do naprawy lub modernizacji.
 • Skup centrów obróbczych CNC do metalu.

Kupimy uszkodzone centrum obróbkowe CNC je?li uszkodzenie dotyczy sterowania.  

10. Obrabiarki CNC do drewna, serwis, sprzeda?:

Sprzedajemy cenra obróbcze CNC marki HIMET

 • Nowe obrabiarki CNC do produkcji schodów, drzwi, mebli
 • Maszyny stolarskie CNC do produkcji mebli z litego drewna
 • Nowoczesne centra obróbkowe, frezarki CNC, sprzeda?, autoryzowany serwis

       wi?cej na http://www.himet.pl 

 Integrator systemów sterowania CNC od projektu do wykonania!

 

CNC SERWIS Fachowo?? na czas ...

Ca?a Polska: Ustka, Gda?sk, Pozna?, Pi?a, Koszalin, S?upsk, Bytów, Szczecinek, Miastko, Gdynia, Wroc?aw, Bytom, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, Toru?, Kielce, Katowice, Bielsko Bia?a, Chojnice, Olsztyn.