Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzedaż maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

Warunki współpracy

 Warunki realizacji zamówień i przeprowadzania modernizacji lub instalacji sterowań komputerowych w maszynach i urządzeniach automatyki przemysłowej oraz warunki gwarancji: 

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i muszą być przesłane za pośrednictwem  poczty tradycyjnej.

 2. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami firma CNC SERWIS ma prawo do zmiany warunków umowy przed uregulowaniem zaległych należności lub jej rozwiązanie. Ponadto podczas realizacji zamówienia do wszystkich zaległości doliczane są odsetki wielkości 2% wartości modernizacji dziennie.

 3. Zamawiający musi powołać się na numer Oferty. Oferta jest załącznikiem do umowy.

 4. Do momentu całkowitego uregulowania płatności za towar lub usługę, sprzęt elektroniczny pozostaje własnością firmy CNC Serwis. Za eksploatowany i niezapłacony sprzęt naliczone są opłaty - 30% od wartości sprzętu. 

 5. W przypadku wycofania się z kontynuacji modernizacji podczas wykonywanych prac klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów w stanie nie uszkodzonym oraz zapłatę manipulacyjną w wysokości 50% ustalonej ceny modernizacji w ciągu 14 dni.

 6. Firma CNC Serwis nie odpowiada za mechaniczne wady ukryte modernizowanej maszyny lub urządzenia takie jak np uszkodzenia łożysk, śrub oraz przekładni napędów, prowadnic.

 7. Pod warunkiem przestrzegania zasad zawartych w punkcie 10-tym okres gwarancji na sprzęt wynosi 1 rok, lecz może zostać przedłużony do 5 lat pod warunkiem podpisania z nami stałej umowy serwisowej. Stała umowa serwisowa gwarantuje wykonywanie systematycznych przeglądów okresowych. Raz na trzy miesiące musi zostać przeprowadzony przegląd który jest odpłatny. Ceny przeglądów ustalane są umownie.

 8.  Gwarancja nie obejmuje urządzeń które nie zostały wymienione podczas modernizacji (stare serwonapędy, zasilacze, styczniki itd). Gwarancją obejęty jest jedynie sprzęt który został zainstalowany podczas modernizacji. Wszelka ingerencja w sprzęt oraz oprogramowanie powoduje utratę gwarancji.

 9. Klient firmy CNC SERWIS zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich. Nie wolno rozpowszechniać oprogramowania osobą lub firmą trzecim. Wszystkie programy PLC zabezpieczone są hasłem. Jeśli klient chce posiadać dostęp do oprogramowania PLC możemy je udostępnić za jednorazową opłatą. Wówczas klient ma możliwość modyfikacji programu sterującego maszyną na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym przypadku Klient automatycznie traci Gwarancję na wykonaną usługę, a firma CNC SERWIS nie ponosi odpowiedzialności od niewłaściwego działania.

 10. Modernizacje i instalacje sterowań wykonywane są w naszej firmie lub mogą być wykonywane u klienta. Gdy modernizacja wykonywana jest u klienta to musi on zapewnić czystość wokół modernizowanej maszyny oraz łatwy do niej dostęp z każdej strony oraz odpowiednie warunki techniczne. Ponadto pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem serwisantów w hotelu.  Zdecydowanie korzystniejsza jest instalacja systemu sterowania w naszej firmie ze względu na mniejszy koszt obsługi oraz lepsze możliwości techniczne co zmniejsza czas trwania prac montażowych i instalacji systemu sterowania.

 11. Po zgłoszeniu wykonania naprawy przez Wykonawcę Zamawiający musi dokonać obioru maszyny i wnieść uwagi na piśmie jeśli je ma. Dokonanie obioru po naprawie jest obowiązkiem Zamawiającego. Zwlekanie z odbiorem dłuższe od 7 dni spowoduje odbiór naprawy bez wymagania podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Po tym terminie maszynę uważa się przyjętą.