Usługi CNC Bytów - produkcja na tokarce i frezarce CNC
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

        I.            Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CNC SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pomysku Małym, Pomysk Mały 38A, 77-100 Bytów, zwany dalej Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@cncserwis.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny: CNC SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Pomysk Mały 38A, 77-100 Bytów.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

      II.            Cele i podstawy przetwarzania danych

·         przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną w przedmiocie świadczonej przez Administratora danych usługi polegającej w szczególności na regeneracji wrzecion i elektrowrzecion, integracji systemów sterowania automatycznego, wykonawstwie sterowań CNC do nowych maszyn, wymiany sterowań, modernizacja maszyn i obrabiarek CNC które wymagają kapitalnego remontu sterowania, technice napędowej, robotach przemysłowych paletyzujących i depaletyzująch, integracji i projektowaniu systemów CNC, wdrożeniu, integracji oprogramowania CAD/CAM do wspomagania procesu przygotowania obróbki, wykonawstwo układu sterowania automatyki przemysłowej, automatyzacji procesów i linii technologicznych, serwisie maszyn CNC, montażu optycznych strefowych zabezpieczeń, skupie obrabiarek CNC, budowie maszyn CNC, sprzedaży obrabiarek CNC do drewna (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)

·         przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)

·         przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

·         przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczona usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)

·         przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)

·         przetwarzanie danych osobowych niezbędne w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)

    III.            Odbiorcy danych

Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych  Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentacji, podmioty  zapewniające wsparcie Administratorowi  w dziedzinie informatyki, projektowania i konsultacji technicznych, podmioty dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekucją roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną  oraz usługi audytorskie.

 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

 

Podanie przez Panią/pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wymogów ustawowych i umownych oraz jest niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy której jesteś stroną.

 

    IV.            Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

      V.            Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 

    VI.            Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

Przysługuje Pani/Panu:

 

·         prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych)

·          prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

·         prawo do usunięcia danych

·         ograniczenie przetwarzania danych

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Informujemy, że w szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie na adres e-mail biuro@cncserwis.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 598 232 575 . Informujemy, że przed realizacją żądań będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować

 

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

·         prawo do cofnięcia zgody ( o ile została wyrażona) na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 

  VII.            Profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie na adres e-mail biuro@cncserwis.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 598 232 575 . Informujemy, że przed realizacją żądań będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować. Można również skorzystać z formularza kontaktowego:

Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail: *
Treść wiadomości: *