Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzeda? maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

  

    www.cncserwis.eu  

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

POLSKI PRODUCENT OBRABIAREK CNC DO DREWNA

                                                     

 

 
 

REALIZACJE

01.2013r - modernizacja automatu do spr??yn typu CT200

   Firma CNC Serwis zmodernizowa?a automat do spr??yn CT200. Dobrej jako?ci automat zosta? kompletnie zregenerowany mechanicznie i elektrycznie. Zosta?y wymienione nap?dy osi XYC, zbudowana od nowa szafa elektryczna, wykonany pulpit operatorski. Automat posiada now? aplikacj? HMI.

   Na uwag? zas?uguje nowy program który niezale?nie steruje maszyn?. Program zosta? napisany w ?rodowisku Visual C# NET. Dane produkcyjne wprowadzane s? do tabeli r?cznie b?d? automatycznie przepisywane z warto?ci osi (funkcja uczenia). Program jest intuicyjny i samodzielnie generuje niewidoczny dla operatora G-kod. Program posiada funkcje sprawdzania kontaktu czujnika ze spr??yn? na zasadzie dolnej oraz górnej granicy dozwolonego przedzia?u. Je?li produkt nie mi?ci si? z zadeklarowanej granicy nast?puje zatrzymanie maszyny w celu sprawdzenia jako?ci produktu. Program posiada zapis parametrów tabeli jak i wygenerowanego programu NC do pami?ci komputera w katalogu systemu Win XP. W trakcie wykonywania programu na tabeli wskazywany jest wykonywany wiersz z komentarzem u?atwiaj?c w ten sposób obserwacj? w której fazie produkcji automat si? znajduje. Metoda wprowadzania i zmiany danych w tabeli jest prosta, programowane osie prze??czaj? si? automatycznie w tryb kó?ka r?cznego, a pó?niej w tryb produkcji. Program mo?na dowlnie instalowa? we wielu typach automatów poniewa? jest rozwojowy i nowoczesny. Nie odbiega od programów które s? zainstalowane w nowych automatach.

Poni?ej wygl?d aplikacji steruj?cej maszyn? do spr??yn. Aplikacja jest stworzona od zera przez firm? CNC SERWIS. 

 

 

Wszystkich zdjęć: 5
Zdjęcia od 1 do 5Wyświetl # Wyniki 1-5 z 5