Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzeda? maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

  

    www.cncserwis.eu  

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

POLSKI PRODUCENT OBRABIAREK CNC DO DREWNA

                                                     

 

 
 

REALIZACJE

 Poni?ej przedstawiamy list? wybranych i zrealizowanych projektów automatyzacji oraz modernizacji maszyn i obrabiarek do 01. stycznia 2013 roku. Pozosta?e ujawnimy na zapytanie ofertowe.Wytaczarka WH10NC - Stocznia Remontowa Gda?sk

Wytaczarka WH10NC - Stocznia Remontowa Gda?sk

Zdj?cia z wykonania systemu sterowania oraz  przeniesienia nap?du wytaczarki WH10NC w Stoczni Remontowej w Gda?sku. Ta bardzo powa?na modernizacja polega?a na przerobieniu zwyk?ej maszyny NC sterowanej pó?automatycznie na w pe?ni funkcjonaln? maszyn? CNC. Prace modernizacyjne wymaga?y rozdzielenie jednego sprz?g?owego nap?du i zainstalowanie 4 niezale?nych nap?dów. Pozwoli?o to uzyskac interpolacje ko?ow? oraz liniow? i spiraln? (helikoidaln? - 3D).

 

Wszystkich zdjęć: 11

Wymiana sterowania CNC w Wiertarko-frezarce ROVER 36.

Wymiana sterowania CNC w Wiertarko-frezarce ROVER 36.

Monta? systemu sterowania Beckhoff wraz z wykonaniem oprogramowania systemowego CNC. Oprogramowanie realizuje wykonywanie jednocze?nie 2 programów obróbczych które dziel? maszyn? na dwa jednakowe pola wykonuj?ce oddzielne zadania produkcyjne. Na osi Z zosta? zainstalowany dynamiczny nap?d cyfrowy natomiast nap?dy osi X i Y pozosta?y analogowe. 

Wszystkich zdjęć: 23

Wykonanie sterowania NCI w aplikacji

Wykonanie sterowania NCI w aplikacji "ci?cia w locie". Firma POLIKAT S.A. w Brzozowie k/ Rzeszowa

Firma CNC SERWIS wykona?a sterowanie do gilotyny w aplikacji "ci?cia w locie". Gilotyna zaistalowana jest w linii technologicznej do skrawania belek parzonego drewna która s?u?y do produkcji okleiny pod?ogowej i meblowej. Gilotyna jest sprz??ona z lini?, automatycznie dostosowuje pr?dko?? ci?cia do posuwu ?uszczki, eliminuje wyst?puj?ce po?lizgi materia?u. Gilotyna tnie z dok?adno?ci? 1 cm, co jest wystarczaj?ce w wrunkach gdzie ?uszczka ma tendencje do fa?dowania si?.

Wszystkich zdjęć: 10

Modernizacja Wiertarko-frezarki CNC

Modernizacja Wiertarko-frezarki CNC

Modernizacja wiertarko - frezarki CNC z magazynem 8 narz?dzi. Wymiana systemu sterowania polegaj?ca na instalacji nowego sterownika CNC, PLC oraz nowego oprogramowania systemowego i automatyki. Stare analogowe uk?ady nap?dowe takie jak serwo silniki, i serwo wzmacniacze pozosta?y w  maszynie. Maszyna zosta?a specjalnie przygotowana do wykonywanych prac produkcyjnych i nie wymaga?a wymiany napedów. Obs?uga maszyny zosta?a ulepszona.

Wszystkich zdjęć: 6

Modernizacja Sortowni automatycznej

Modernizacja Sortowni automatycznej

Zdj?cia z uruchomienia linii technologicznej do automatycznego sortowania.

Wszystkich zdjęć: 26

Modernizacja wypalarki plazmowej

Modernizacja wypalarki plazmowej

  Modernizacja polega?a na wymianie starego systemu sterowania typu MOOG na Beckhoff. Nowoczesny wielokana?owy sterownik dzia?a szybciej i sprawniej. Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania CAD/CAM wzbogaci?o maszyn? o zaawansowane funkcje programowania procesu wytwarzania skomplikowanych kszta?tów. Wielokana?owy system sterowania umo?liwia sterowanie kilkoma sto?ami XY jednocze?nie co umo?liwia zredukowanie kosztów przy uruchomieniu kolejnego stanowiska wypalarki plazmowej.

Wszystkich zdjęć: 1

Oprogramowanie systemowe i wymiana automatyki w Wykrawarce CNC

Oprogramowanie systemowe i wymiana automatyki w Wykrawarce CNC

Nasza firma wymieni?a stare uszkodzone sterowanie CNC w wykrawarce do blachy. Zastosowany nowoczesny sterownik CNC oparty na bazie komputera przemys?owego IPC w technologii "PC-based Automation" stanowi realizacj? najnowocze?niejszej automatyki CNC w maszynie wymagaj?cej remontu elektroniki.

Wszystkich zdjęć: 8

Wykonanie systemu sterowania narz?dziowej szlifierki precyzyjnej CNC Shutte, MIKRONAR RADOM

Wykonanie systemu sterowania narz?dziowej szlifierki precyzyjnej CNC Shutte, MIKRONAR RADOM

Wykonanie sterowania CNC w szlifierce wraz z wymian? analogowych nap?dów na nowe cyfrowe, wymiana oprogramowania CNC z interfejsem operatora HMI specjalnie przygotowanym do funkcji precyzyjnej szlifierki CNC. Nowoczesne nap?dy cyfrowe pozwalaj? na bardzo dok?adne pozycjonowanie osi X, Y, Z, B. Funkcja cyfrowej podzielnicy pozwala na precyzyjnie wykonanie rowków na obwodzie. Specjalnie przygotowane oprogramowanie wylicza pe?ne zamkni?cie moletki, podaj?c jedynie ilosc rowków. Funkcje sta?e u?atwiaj? programowanie.   

Wszystkich zdjęć: 10

Wymiana CNC. Modernizacja maszyny CNC do formowania spr??yn (precision multi-axis spring CNC machine). Przedsi?biorstwo Oku? Meblowych AN, K?pno.

Wymiana CNC. Modernizacja maszyny CNC do formowania spr??yn (precision multi-axis spring CNC machine). Przedsi?biorstwo Oku? Meblowych AN, K?pno.

Zdj?cia z  modernizacji systemu sterowania CNC w maszynie do formowania spr??yn. Wymiana sterownika cnc, oprogramowania systemowego, automatyki, sterownika PLC. Nowoczesny sterownik CNC realizuje funkcje sekwencji ruchów produkowanego kszta?tu spr??yny. Poszczególne fazy gi?cia i zwijania spr??yny operator przygotowuje w programie opartym na G-kodach. Wymiana sterowania CNC da?a mo?liwosc szybszego przygotowania produkcji.

Wszystkich zdjęć: 6

Integracja i wdro?enie systemu sterowania Beckhoff, instalacja sterownika CNC w nowym ploterze frezuj?cym.

Integracja i wdro?enie systemu sterowania Beckhoff, instalacja sterownika CNC w nowym ploterze frezuj?cym.

Wdro?enie i uruchomienie nowego plotera frezuj?cego z magazynem narz?dzi. Dopasowanie i instalacja podzespo?ów elektronicznych, nap?dów, wykonanie programu PLC i oprogramowania systemowego CNC. Ploter wykonuje ?cie?k? programu wygenerowan? przez oprogramowanie CAD/CAM typu MasterCAM. S?u?y do produkcji form aluminiowych i z two?ywa.

Wszystkich zdjęć: 5

Zaprojektowanie i wykonanie sterowania CNC w wykrawarce BEHRENS, firma BESTMONT S.A. w Sieradzu

Zaprojektowanie i wykonanie sterowania CNC w wykrawarce BEHRENS, firma BESTMONT S.A. w Sieradzu

Firma CNC SERWIS wymieni?a przestarza?e analogowe sterowanie sinumerik firmy Siemens na nowoczesne w pe?ni cyfrowe sterowanie CNC niemieckiej firmy BECKHOFF zbudowane w technologii "PC-based Automation",opartej na PC z nowoczesnym oprogramowaniem systemowym CNC i soft PLC. Wykonali?my oprogramowanie systemowe CNC, interfejs operatora HMI oraz napisali?my nowy program PLC steruj?cy maszyn?. Maszyna posiada 2 osie CNC oraz 1 o? NCI (zmieniacz narz?dzi - 24 gniazda).

Wszystkich zdjęć: 20

Wymiana sterowania CNC w obrabiarce BREMA, Hiszpania TARRAGONA

Wymiana sterowania CNC w obrabiarce BREMA, Hiszpania TARRAGONA

Wymiana sterownika CNC, PLC, oprogramowania wraz systemem operacyjnym. Modernizacja szafy sterowniczej. Zdj?cia z wymiany sterowania wiertarko - frezarki CNC z robotem do wstrzeliwania ko?ków. Nowe sterowanie CNC realizuje funkcje automatycznego wiercenia i wstrzeliwania ko?ków w tym samym cyklu obróbczym. Sterowniki CNC Beckhoff idealnie nadaj? si? do wielofunkcyjnego CNC które realizuje precyzyjne zadania.

Wszystkich zdjęć: 10


Wyświetl # Wyniki 25-36 z 37