Regeneracja wrzecion i elektrowrzecion, sprzeda? maszyn CNC, obrabiarki, maszyny, naprawa elektrowrzeciona, serwis
Regeneracja
wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC

  

    www.cncserwis.eu  

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

 

POLSKI PRODUCENT OBRABIAREK CNC DO DREWNA

                                                     

 

 
 

REALIZACJE

 Poni?ej przedstawiamy list? wybranych i zrealizowanych projektów automatyzacji oraz modernizacji maszyn i obrabiarek do 01. stycznia 2013 roku. Pozosta?e ujawnimy na zapytanie ofertowe.11.2011r. Modernizacja Gi?tarki CNC TYP: HERA

11.2011r. Modernizacja Gi?tarki CNC TYP: HERA

 Automatyzacja procesu zaginania blach -  Modernizacja uk?adu sterowania polegaj?ca na wymianie przestarza?ego i awaryjnego sterownika na nowoczesny system sterowania z oprogramowaniem pracuj?cym w systemie sterowania WinXP Embeded Profesjonal. Ze wzgl?du na prototypow? mechanik? nasza firma wykona?a ca?o?? oprogramowania PLC- CNC z interfejsem operatorskim od podstaw wed?ug wskazówek operatora.

Wszystkich zdjęć: 7

02.09.2011r. (Hildesheim- Niemcy) Modernizacja obrabiarki CNC Rover 335

02.09.2011r. (Hildesheim- Niemcy) Modernizacja obrabiarki CNC Rover 335

 Modernizacja systemu sterowania obrabiarki CNC do drewna typu Biesse Rover 335 w Niemczech (Hildesheim). Nowe sterowanie: oprogramowanie TwinCAT CNC, sterownik i program PLC, komputer steruj?cy z WinXP. Nowy system sterowania umo?liwia wiercenie i frezowanie oraz pi?owanie MDF oraz innych materia?ów drewnianych lub drewnopochodnych.

Wszystkich zdjęć: 3

16.08.2011r. Modernizacja WYTACZARKI POZIOMEJ TYP: 2A620- CNC. Maszyna do obróbki ci??kich detali. Posiada stó? obrotowy.

16.08.2011r. Modernizacja WYTACZARKI POZIOMEJ TYP: 2A620- CNC. Maszyna do obróbki ci??kich detali. Posiada stó? obrotowy.

Modernizacja WYTACZARKI TYP: 2A620 (Wiertarko- frezarki CNC). 
Maszyna posiada interpolacj? 3D - liniow?, ko?ow?, helikaln?.
 Niezale?nie sterowane komputerowo osie X, Y, Z. Bardzo precyzyjna, sterowana komputerowo wytaczarka pozioma z wbudowanym sto?em obrotowym. Na wytaczarce mo?na wykonywa? wielko- gabarytowe, bardzo powtarzalne, automatyczne i jednostkowe czynno?ci takie jak: obrabianie czo?owych powierzchni, frezowanie, nacinanie gwintu, wiercenie, rozwiercanie zgrubne, roztaczanie, rozwiercanie otworów.

Wszystkich zdjęć: 5

18.07.2011r. Modernizacja WYTACZARKI PIONONOWEJ typ MECOF CS 88 (Wiertarko- frezarki) - du?a obrabiarka do metalu ze sto?em roboczym o d?ugo?ci 5 metrów.

18.07.2011r. Modernizacja WYTACZARKI PIONONOWEJ typ MECOF CS 88 (Wiertarko- frezarki) - du?a obrabiarka do metalu ze sto?em roboczym o d?ugo?ci 5 metrów.

 Modernizacja systemu sterowania WYTACZARKI pionowej MECOF. Modernizacja polega?a na wymianie sterownika CNC Heidenhain na sterowanie IPC Beckhoff TwinCAT CNC. Naprawa polega?a na wymianie awaryjnego sterownika z pozostawieniem istniej?cych nap?dów pr?du sta?ego DC. Zastosowanie lepszych enkoderów zamontowanych na listwach z?batych wprowadzi?o uzyskanie lepszej precyzji pozycjonowania osi X,Y,Z. Zastosowane sterowanie Beckhoff jest innowacyjne i nowoczesne.

Wszystkich zdjęć: 5

10.01.2011r. Automatyzacja procesu paletowania. Instalacja nowego sterowania w robocie paletyzuj?cym niemieckiego producenta KHS. Synchronizacja robota z lini? produkcji piwa.

10.01.2011r. Automatyzacja procesu paletowania. Instalacja nowego sterowania w robocie paletyzuj?cym niemieckiego producenta KHS. Synchronizacja robota z lini? produkcji piwa.

 Wykonali?my sterowanie CNC i automatyzacj? procesu paletyzowania. Robot paletyzuj?cy o du?ej masie przenoszenia w synchronizacji z lini? produkcji piwa. Nowe sterowanie umo?liwia paletyzacj? i depaletyzacj? skrzynek z piwem w jednym z browarów. Wykonali?my instalacj? nowego sterowania CNC, oprogramowanie steruj?ce PLC, CNC, HMI-NET, po??czenie i konfiguracj? nowego sterowania z istniej?cymi nap?dami SIMODRIVE 611 firmy Siemens, aplikacj? wykonali?my w oparciu o w?asne do?wiadczenie w modernizacji systemów sterowania CNC oraz wskazówki automatyków Zamawiaj?cego. Program pracy robota napisany jest w G-kodach i mo?na go modyfikowa? z poziomu HMI i pliku tekstowego.

Wszystkich zdjęć: 5

Modernizacja wytaczarki produkcji rosyjskiej.

Modernizacja wytaczarki produkcji rosyjskiej.

Wymiana sterowania manualnego na nowoczesny system sterowania CNC Beckhoff. Modernizacja uk?adu sterowania wraz z zaprojektowaniem nowych systemów nap?dowych. System sterowania posiada nowoczesny interfejs dotykowy u?atwiaj?cy sterowanie maszyn? dos?ownie z jednego komputera IPC. Zainstalowana automatyka opiera si? na podzespo?ach firmy Beckhoff, Lenze. Modernizowana maszyna produkuje wielko-gabarytowe podzespo?y w przemy?le stoczniowym.

Wszystkich zdjęć: 1

Instalacja sterowania CNC w obrabiarce Rover 336

Instalacja sterowania CNC w obrabiarce Rover 336

Wymiana sterownika NUM 750 na nowoczesny sterownik CNC Beckhoff. Wymiana dotyczy?a równie? zmiany oprogramowania oraz sterownika PLC. Maszyna posiada podwójny magazyn narz?dzi. Nowoczesne oprogamowanie umo?liwia przygotowania programu obróbczego w krótszym czasie, posiada intuicyjny interfejs dotykowy oraz mo?liwo?? wymiany programów z innymi maszynami w firmie.

Wszystkich zdjęć: 3

Instalacja sterowania w obrabiarce Cosmec Conguest 4200

Instalacja sterowania w obrabiarce Cosmec Conguest 4200

W maszynie uszkodzi? si? komputer wraz z dyskiem twardym w zwi?zku z tym konieczna by?a wymiana systemu sterowania w 5-letniej obrabiarce CNC. Maszyna mimo swojego m?odego wieku, nie by?a prosta w obs?udze z uwagi na zastosowany system DOS. Nawet zapisywanie programów ze wzgl?du na zachowanie dosowskich polece? i nazw utrudia?o prac? na maszynie. Interfejs by? nie komunikatywny i ma?o zrozumia?y. Po wymianie systemu sterowania na Beckhoff CNC, ka?dy nowy operator w krótkim okresie czasu by? w stanie obs?ugiwa? maszyn? bez zb?dnego wysi?ku.

Wszystkich zdjęć: 3

Automatyzacja procesu produkcyjnego oklejania i formatowania -modernizacja automatycznej formatyzerko - okleiniarki IMA

Automatyzacja procesu produkcyjnego oklejania i formatowania -modernizacja automatycznej formatyzerko - okleiniarki IMA

Firma CNC SERWIS przeprowadzi?a modernizacj? formatyzerko - okleiniarki IMA. Zautomatyzowany proces oklejania. Maszyna sk?ada si? z dwóch niezale?nych cz?onów po??czonych automatyczn? obrotnic?. Maszyna pracuje w ci?gu technologicznym, obrabiane p?yty s? automatycznie obracane i podawane za pomoc? magazynu podaj?cego. Maszyna posiada dwa niezale?ne komputery przemys?owe Beckhoff które komunikuj? si? za pomoc? sieci Ethernet (EtherCAT) ze sterownikami PLC.

Wszystkich zdjęć: 5

Wykonanie oprogramowania steruj?cego i wymiana sterowania w linii obróbczej Egurko

Wykonanie oprogramowania steruj?cego i wymiana sterowania w linii obróbczej Egurko

Automatyczne sterowanie 40-toma urz?dzeniami obróbczymi w czasie przemieszczania si? obrabianej p?yty. System sterowania umo?liwia sterowanie poszczególnymi urz?dzeniami na drodze przemieszczania si? p?yty wed?ug ustawionych przez operatora trybów sterowania: 1. Od ko?ca p?yty, 2. Od drogi pocz?tkowej i czasu, 3. Od pocz?tku p?yty.  Oprogramowanie ponadto umo?liwia zapis programów obróbczych do pliku i wybór programu z listy programów co skraca czas ustawiania maszyny i przygotowanie procesu obróbki.

Wszystkich zdjęć: 9

Instalacja nowego systemu sterowania CNC w szlifierce WALTER HMC 35

Instalacja nowego systemu sterowania CNC w szlifierce WALTER HMC 35

Instalacja sterowania CNC w szlifierce WALTER HMC 35: wymiana nap?dów (serwowzmacniaczy i serwosilników), wymiana sterownika CNC, wymiana sterownika PLC, doposa?enie w p?ynn? regulacj? obrotów wrzeciona.

 

Wszystkich zdjęć: 4

Instalacja modu?u lasera w ploterze CNC do ci?cia ?agli.

Instalacja modu?u lasera w ploterze CNC do ci?cia ?agli.

Firma CNC Serwis wykona?a modernizacj? platera polegaj?c? na integracji lasera ameryka?skiej firmy Universal LaserSystem. Laser zosta? zainstalowany w nowym ploterze CNC do ci?cia ?agli. Urz?dzenie posiada indywidualny uk?ad sterowania dzia?aj?cy na niezale?nym sterowniku PLC. Sterowanie jest sprz??one ze sterownikiem CNC.  

Wszystkich zdjęć: 4


Wyświetl # Wyniki 13-24 z 37